คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → คลังความรู้สู่ประชาชน

เอกสารข้อมูลเพื่อสุขภาพ

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำแผ่นพับให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น กระดูกและข้อ จิตวิทยา/การเรียนรู้/สมอง เด็ก ตา ผิวหนัง ฟัน สูติ-นรีเวช เป็นต้น และได้เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้     

นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama

นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama นิตยสารราย 2 เดือน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพที่ดี ถูกต้อง และน่าเชื่อถือจากบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ และได้ทำการเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2555 - 2559     

บทความวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบทความวิชาการที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เขียนโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ ซึ่งบทความดังกล่าวได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในคอลัมน์ “ศุกร์สุขภาพ”     

เรื่องน่ารู้

“รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ” โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่บทความให้ความรู้ทางด้านสุขภาพในประเด็นที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่สนใจ เช่น โรคต่างๆ การป้องกัน การรักษา วิธีการปฏิบัติ เป็นต้น     

Rama Channel

สถานี “รามาแชนแนล” ดำเนินการโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ทรู วิชั่นส์ และ ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ เพื่อการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านสื่อโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง