คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → หนังสือและตำราวิชาการ

Books

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือและตำราที่เขียนโดยคณาจารย์ของทางคณะฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของหนังสือ เช่น ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ เป็นต้น และสารบัญ     

Book International

ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือและตำราฉบับภาษาอังกฤษที่เป็นผลงานของทางคณะฯ โดยเผยแพร่เฉพาะข้อมูลทั่วไปของหนังสือ เช่น ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น