คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ → หนังสือและตำราวิชาการ

หนังสือ ตำรา คู่มือ

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมข้อมูลหนังสือ ตำรา คู่มือ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และจำนวนหน้า ซึ่งเป็นผลงานที่เขียนโดยอาจารย์ของคณะฯ