วิทยาลัยศาสนศึกษา → หนังสือและตำราวิชาการ

หนังสือและตำรา

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมข้อมูลหนังสือที่เป็นผลงานของวิทยาลัยฯ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และจำนวนหน้า ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ