สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ → หนังสือและตำราวิชาการ

หนังสือและตำรา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์ของสถาบันฯ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเผยแพร่เฉพาะบรรณานุกรม สารบัญ และบทที่ 1