สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → หนังสือและรายงานการวิจัย

หนังสือและรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือและรายงานวิจัยที่เป็นผลงานของทางสถาบันฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 – 2559 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มหรือสั่งซื้อได้