หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาให้บริการข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิทัล เช่น เพลงไทยเดิม หนังสือเสียงเดซี่ และเอกสารที่เกี่ยวกับวิชาการดนตรีไทย เป็นต้น