เกี่ยวกับ

คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล

                    ฝ่ายคลังความรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจในการดำเนินงานรวบรวม จัดเก็บผลงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพบว่าปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่เป็นความรู้ของแต่ละส่วนงานในมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่เห็นถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้
ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา จึงได้จัดทำ คลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอในรูปแบบ Web Portal เพื่อรวบรวมแหล่งความรู้หลากหลายประเภท ที่ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำขึ้น และปรากฏอยู่บนเว็บไซต์แต่ละส่วนงาน เช่น งานวิจัย ฐานข้อมูล บทความ พิพิธภัณฑ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือและตำรา เป็นต้น เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นให้เห็นในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอบเขตการดำเนินงาน

                    สำรวจและรวบรวมเว็บไซต์ของส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีการให้บริการแหล่งคลังความรู้ ประกอบด้วย    ส่วนงานมหาวิทยาลัย และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 35 ส่วนงาน (ที่มา: http://www.mahidol.ac.th)      ดังต่อไปนี้

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 3. คณะเทคนิคการแพทย์
 4. คณะเภสัชศาสตร์
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 7. คณะวิทยาศาสตร์
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 9. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คณะพยาบาลศาสตร์
 12. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 13. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 15. คณะศิลปศาสตร์
 16. คณะกายภาพบำบัด
 17. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 18. สถาบันโภชนาการ

19.  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
20. สถาบันวิจัยภาษาแบะวัฒนธรรมเอเชีย
21. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
22. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
23. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
24. สำนักงานอธิการบดี
25. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
26. วิทยาลัยการจัดการ
27. วิทยาลัยนานาชาติ
28. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
29. วิทยาลัยราชสุดา
30. วิทยาลัยศาสนศึกษา
31. วิทยาเขตกาญจนบุรี
32. บัณฑิตวิทยาลัย
33. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
34. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
35. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

วิธีที่ 1     คลิกเลือกส่วนงานที่ต้องการเข้าชม แล้วคลิกเลือกประเภทของแหล่งความรู้ที่สนใจ

 

 

วิธีที่ 2     ใส่ subject ที่ต้องการค้นหา เช่น งานวิจัย พิพิธภัณฑ์ ฐานข้อมูล เป็นต้น

 

วิธีที่ 3     เมื่อคลิกเลือกแหล่งความรู้ต้องการแล้ว ด้านขวามือจะปรากฏรายชื่อส่วนงานทั้ง 35 แห่ง สามารถคลิกเลือกส่วนงานที่สนใจได้จากด้านขวามือ โดยไม่ต้องกลับไปเลือกที่หน้าหลัก