คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ → ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม จัดตั้งโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสันบสนุนการวิจัย เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน     

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จัดตั้งโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริการภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้แก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ