คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร → คลังข้อมูลพระไตรปิฎก

BUDSIR

BUDSIR เป็นการนำพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ CD มาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านศาสนา ภาษาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อื่นๆ ที่เป็นภาษาบาลีอักษรไทย พระไตรปิฎกภาษาไทย และหนังสือพุทธรรม ซึ่งจัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล