คณะเภสัชศาสตร์ → สำนักข้อมูลสมุนไพร

สำนักข้อมูลสมุนไพร

สำนักข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านสมุนไพร โดยให้บริการในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น ภาพพืชสมุนไพร จุลสารข้อมูลสมุนไพร วารสารสมุนไพร และบริการถาม-ตอบ ปัญหาสมุนไพร      click1