คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → ศูนย์พิษวิทยา

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษนานาชนิด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำบัดเบื้องต้น การป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และทำการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่ บทความ วิดีโอ หนังสือ จุลสาร เป็นต้น