สถาบันโภชนาการ → เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเอกสารประกอบการบรรยายในงานต่างๆ เช่น งานประชุมวิชาการ โครงการอบรม เป็นต้น มาเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้ที่สนใจ