สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว → โครงการด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ความรู้เพื่อชีวิต

ความรู้เพื่อชีวิต  (Facts for Life) เป็นคู่มือสากลที่รวบรวมสาระความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองและชุมชน สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติ เพื่อช่วยส่งเสริม ให้โอกาสเด็กได้เติบโตและพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ