สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว → โครงการด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว

คลินิกพัฒนาการเด็ก

การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม เป็นโครงการของคลินิกพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก้ผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือเด็กพิเศษได้อย่างถูกต้อง     

ความรู้เพื่อชีวิต

ความรู้เพื่อชีวิต  (Facts for Life) เป็นคู่มือสากลที่รวบรวมสาระความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองและชุมชน สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติ เพื่อช่วยส่งเสริม ให้โอกาสเด็กได้เติบโตและพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ