วิทยาลัยราชสุดา → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร และผลงานวิจัยของนักศึกษา     


คณะสัตวแพทยศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 - 2014     


คณะสัตวแพทยศาสตร์ → จดหมายข่าว

MoZWE News

MoZWE News เป็นจดหมายข่าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหน้าเว็บไซต์เป็นจำนวน 20 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556     


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาในการดำเนินงานวิชาการด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม ตั้งแต่แรกเริ่มจนกลายมาเป็นสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียในปัจจุบัน     

เรือนไทยมหิดล

เรือนไทยมหิดล หรือเรียกอีกชื่อว่า อาคารระเบียบ คุณะเกษม เป็นสถานที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการ จัดพิธีกรรมทางศาสนา และจัดแสดงศิลปวัฒธรรม โดยเปิดบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้     


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน (Discovery Museum Tropical Diseases) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อน โดยใช้เทคโนโลยี 4 มิติ ได้แก่ แสง สี เสียง และสัมผัส ในการจัดแสดง     

พิพิธภัณฑ์ยุง

พิพิธภัณฑ์ยุง คลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ ของภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งความรู้ที่ได้รวบรวมตัวอย่างแมลงต่างๆ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของตู้แสดงความรู้ทางด้านวิชาการของยุง แมลง สัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และส่วนของห้องเก็บรวบรวมตัวอย่างยุง แมลง และสัตว์ขาข้อ     

พิพิธภัณฑ์หอย

พิพิธภัณฑ์หอย เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างหอยน้ำจืดและหอยน้ำกร่อยจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงตัวอย่างหอยจากประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำโดยภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล     


คณะทันตแพทยศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านทันตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดแสดง     


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาให้บริการข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิทัล เช่น เพลงไทยเดิม หนังสือเสียงเดซี่ และเอกสารที่เกี่ยวกับวิชาการดนตรีไทย เป็นต้น     


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการสืบค้นข้อมูล เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ เอกสารลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง และเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบบรรณานุกรม และสาระสำคัญของเนื้อหาเอกสาร ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล      


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล

e-thesis

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการการสืบค้นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่ในรูปแบบบทคัดย่อและฉบับเต็ม ซึ่งสามารถใช้บริการได้ทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     

Mahidol IR

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกได้สามารถสืบค้นผลงานฉบับเต็มได้     


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → คลังความรู้สู่ประชาชน

Mahidol in Newspaper

Mahidol in Newspaper เป็นการรวบรวมบทความหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความให้ความรู้ รางวัล เป็นต้น