คณะวิศวกรรมศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

BART LAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสาร และการประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ของ Center for Biomedicine and Robotics Technology (BART LAB) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านการแพทย์และหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์     


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → พิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่ เอกสาร วัตถุพิพิธภัณฑ์ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ     


วิทยาลัยราชสุดา → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร และผลงานวิจัยของนักศึกษา     


คณะสัตวแพทยศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 - 2014     


คณะสัตวแพทยศาสตร์ → จดหมายข่าว

MoZWE News

MoZWE News เป็นจดหมายข่าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหน้าเว็บไซต์เป็นจำนวน 20 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556     


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

เรือนไทยมหิดล

เรือนไทยมหิดล หรือเรียกอีกชื่อว่า อาคารระเบียบ คุณะเกษม เป็นสถานที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการ จัดพิธีกรรมทางศาสนา และจัดแสดงศิลปวัฒธรรม โดยเปิดบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้    

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) เป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมและเผยแพร่ผลงานการบันทึกเสียงข้อมูลเพลงไทยของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน (Discovery Museum Tropical Diseases) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อน โดยใช้เทคโนโลยี 4 มิติ ได้แก่ แสง สี เสียง และสัมผัส ในการจัดแสดง     

พิพิธภัณฑ์ยุง

พิพิธภัณฑ์ยุง คลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ ของภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งความรู้ที่ได้รวบรวมตัวอย่างแมลงต่างๆ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของตู้แสดงความรู้ทางด้านวิชาการของยุง แมลง สัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และส่วนของห้องเก็บรวบรวมตัวอย่างยุง แมลง และสัตว์ขาข้อ     

พิพิธภัณฑ์หอย

พิพิธภัณฑ์หอย เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างหอยน้ำจืดและหอยน้ำกร่อยจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงตัวอย่างหอยจากประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำโดยภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล     


คณะทันตแพทยศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านทันตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดแสดง     


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาให้บริการข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิทัล เช่น เพลงไทยเดิม หนังสือเสียงเดซี่ และเอกสารที่เกี่ยวกับวิชาการดนตรีไทย เป็นต้น     


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการสืบค้นข้อมูล เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ เอกสารลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง และเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบบรรณานุกรม และสาระสำคัญของเนื้อหาเอกสาร ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล