คณะทันตแพทยศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านทันตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดแสดง     


คณะทันตแพทยศาสตร์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

เกล็ดความรู้สำหรับประชาชน

คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านทันตกรรมให้แก่บุคคลทั่วไป โดยจัดทำเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ บทความทางทันตกรรม รายการเพื่อฟันที่คุณรัก วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก โปสเตอร์ทางทันตสุขศึกษา และแผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม    


คณะทันตแพทยศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

Dent MU Elearning

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Dent MU Elearning ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยแบ่งออกเป็น บทเรียนสำหรับนักศึกษา บทเรียนที่เผยแพร่สำหรับบุคคลทั่วไป วีดิทัศน์ เอกสารประกอบการสอน และคู่มือปฏิบัติการทางคลินิก    


คณะทันตแพทยศาสตร์ → วารสารวิชาการ

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ     


คณะทันตแพทยศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2558