คณะทันตแพทยศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

สิรินธรทันตพิพิธ

สิรินธรทันตพิพิธ พิพิธภัณฑ์ฟันแห่งแรกของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านทันตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดแสดง     


คณะทันตแพทยศาสตร์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

แผ่นพับความรู้ทางทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำและเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ และให้ความรู้ทางด้านทันตกรรม     

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก

รายการเพื่อฟันที่คุณรัก จัดทำโดยคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพช่องปากโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของทางคณะฯ และเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ      

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก

วารสารเพื่อฟันที่คุณรัก เป็นวารสารที่ให้ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในภาควิชาต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 4 ฉบับ    


คณะทันตแพทยศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

Dent Elearning

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทเรียนช่วยสอน Dent Elearning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาตามภาควิชาต่างๆ และให้บริการบทเรียนออนไลน์แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ     

เอกสารประกอบการสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการสอนรายวิชาต่างๆ ให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยแบ่งตามภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาจุลชีวะวิทยาช่องปาก ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว ภาควิชาทันตกรรมเด็ก ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ภาควิชาทันตกรรมชุมชน และภาควิชากายวิภาคศาสตร์     


คณะทันตแพทยศาสตร์ → วารสารวิชาการ

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างทันตแพทย์และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ     


คณะทันตแพทยศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557