คณะพยาบาลศาสตร์ → บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบทความทางวิชาการ ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการบริหารทางการพยาบาลให้แก่ผู้ที่สนใจ     


คณะพยาบาลศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

E-Learning Nursing Mahidol

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ e-learning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาของคณะฯ โดยเป็นรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก นอกจากนี้ยังมีรายวิชาที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้     


คณะพยาบาลศาสตร์ → วารสารวิชาการ

วารสารพยาบาลศาสตร์

วารสารพยาบาลศาสตร์ เป็นวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจัย และรายงานการศึกษาทางคลินิกของการพยาบาลทุกสาขา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     


คณะพยาบาลศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย

พิพิธภัณฑ์ประวัติการพยาบาลไทย ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จัดทำขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมา การดำเนินงาน และวิวัฒนาการพยาบาลไทย     

หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ

หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายในเป็นการแสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และพยาบาล ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี     


คณะพยาบาลศาสตร์ → คลังข้อมูลการจัดการความรู้ทางการพยาบาล

การจัดการความรู้ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำความรู้จากการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นความรู้ทางด้านวิชาชีพพยาบาล ด้านสุขภาพ และด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน โดยรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2558     

การจัดการความรู้ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำความรู้จากการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2558     

NS Mahidol Knowledge Management

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่ความรู้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของทางคณะฯ ซึ่งเป็นข้อมูลความรู้ทางด้านวิชาชีพการพยาบาล และด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในองค์การ     


คณะพยาบาลศาสตร์ → ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการพยาบาล

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล โดยรวบรวมเฉพาะผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ไว้ในฐานข้อมูลนี้ ซึ่งแสดงผลข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรม และสาระสังเขป     

ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการพยาบาล

ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยทางการพยาบาล จัดทำโดยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวมบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางด้านการพยาบาลในระดับชาติ โดยผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลในรูปแบบของดรรชนีวารสาร และสาระสังเขป     

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย จัดทำโดยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมงานวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากวิทยานิพนธ์ วารสาร และรายงานการประชุมวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 – 2548 โดยผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลในรูปแบบของบรรณานุกรมหรือดรรชนีวารสาร และสาระสังเขป     

ฐานข้อมูลสาระสังเขปงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย

ฐานข้อมูลสาระสังเขปงานวิจัยทางการพยาบาลในประเทศไทย จัดทำโดยห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ และวารสารทางการพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 – 2539 โดยผลการสืบค้นจะแสดงข้อมูลของแหล่งที่มา และสาระสังเขป     


คณะพยาบาลศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมดรรชนีวารสารผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 – 2016 และยังสามารถเข้าไปโหลดฉบับเต็มได้ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์     

Research Abstract

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวบบทคัดย่องานวิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2555