คณะวิทยาศาสตร์ → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติและผลงาน จัดเก็บเอกสารสำคัญ จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ และคณะวิทยาศาสตร์     

เส้นทางชีวะ-ธรณี

เส้นทางชีวะ-ธรณี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับวิวัฒนาการของธรรมชาติ โดยให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาและด้านธรณีศาสตร์ จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมเว็บไซต์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ไว้หลายแห่ง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข หอเกียรติยศ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ลานนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เก่า พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Bio-Geo Path พิพิธภัณฑ์หอย และหอเกียรติยศอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี     


คณะวิทยาศาสตร์ → บทความวิชาการ

ผลงานวิจัยสู่สังคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำและเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งมาจากสิ่งใกล้ตัวหรือชีวิตประจำวันของคนเรา เขียนโดยอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ     


คณะวิทยาศาสตร์ → คลังสารสนเทศสถาบัน

IR at Faculty of Science

คลังข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรของคณะฯ โดยแบ่งหมวดหมู่ตามภาควิชา และหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของคณะฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นผลงานดังกล่าวได้     


คณะวิทยาศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 - 2016