คณะวิศวกรรมศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

BART LAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสาร และการประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ของ Center for Biomedicine and Robotics Technology (BART LAB) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านการแพทย์และหุ่นยนต์ที่ใช้ทางการแพทย์     


คณะวิศวกรรมศาสตร์ → คลังความรู้ด้านพลังงาน

คลังความรู้ด้านพลังงาน

คลังความรู้ด้านพลังงานของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการให้ความรู้เรื่องพลังงานต่างๆ โดยเผยแพร่ในรูปแบบของคลิปวีดิโอบันทึกเทปรายการ Energy Update      click3


คณะวิศวกรรมศาสตร์ → สื่อการเรียนการสอน

e-learning

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ e-learning วีดิโอบันทึกการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของภาควิชาให้แก่นักศึกษา