คณะศิลปศาสตร์ → วารสารวิชาการ

LA JOURNAL

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The Liberal Arts Journal) ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 โดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม   

 

 

 


คณะศิลปศาสตร์ → ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลท้องถิ่นศึกษาและวัฒนธรรมไทย

ฐานข้อมูลท้องถิ่นศึกษาและวัฒนธรรมไทย จัดทำโดยศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันมีข้อมูลที่เผยแพร่ ได้แก่ ฐานข้อมูลนครปฐมศึกษา ฐานข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ฐานข้อมูลจดหมายเหตุจังหวัดนครปฐม คลังพุทธมณฑล รวมถึงการแสดงหนังสือและจดหมายข่าวด้วยระบบ e-book