คณะสัตวแพทยศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 - 2014     


คณะสัตวแพทยศาสตร์ → จดหมายข่าว

MoZWE News

MoZWE News เป็นจดหมายข่าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหน้าเว็บไซต์เป็นจำนวน 20 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556     


คณะสัตวแพทยศาสตร์ → วารสารวิชาการ

Journal of Applied Animal Science

Journal of Applied Animal Science (JAAS) วารสารที่จัดทำโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 3 ฉบับ      click5