คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

EN Tube

EN Tube เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทาง Youtube จัดทำโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทางคณะฯ ได้รวบรวมคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในช่องทางดังกล่าวมาไว้ในหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ  เช่น การถอดบทเรียน การเสวนา เป็นต้น รวมถึงคลิปวิดีโอจากรายการโทรทัศน์ เช่น ที่นี่ไทยพีบีเอส รักเมืองไทย เรื่องเด่นเย็นนี้ เป็นต้น     

EN Sound

EN Sound เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมคลิปเสียงการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ที่ถ่ายทอดทางสถานีวิทยุมาไว้ในหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ     


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ → ศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม จัดตั้งโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสันบสนุนการวิจัย เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน     

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จัดตั้งโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริการภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้แก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ     


คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2559 โดยให้บริการเผยแพร่เฉพาะสาระสังเขป     

ฐานข้อมูลออนไลน์โครงการวิจัย

ฐานข้อมูลออนไลน์ โครงการวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ในคณะฯ โดยได้รวบรวมผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน