คณะเทคนิคการแพทย์ → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความสุขภาพ

บทความให้ความรู้ เขียนโดยอาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งต่อความรู้สู่สังคม โดยเป็นบทความจากคอลัมน์ Body Focus และ สุขภาพดีกับเทคนิคการแพทย์มหิดล ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน และได้รวบรวมบทความไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2557     


คณะเทคนิคการแพทย์ → บทความวิชาการ

บทความให้ความรู้ EQAM

บทความให้ความรู้ เขียนโดยอาจารย์ประจำภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (EQAM) โดยรวบรวมบทความตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2558     


คณะเทคนิคการแพทย์ → สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ของทั้ง 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาเคมีคลินิก ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและสุขภาพชุมชน และภาควิชารังสีเทคนิค     35096-O066KB