คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยรวบรวมผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 – 2016     


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร → คลังความรู้สู่ประชาชน

สื่อวีดิทัศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมวีดิทัศน์การอบรม สัมนาวิชาการ การบรรยายพิเศษของทางคณะฯ ซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับด้านการศึกษา และด้านเทคโนโลยี     


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร → คลังข้อมูลพระไตรปิฎก

BUDSIR

BUDSIR เป็นการนำพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ CD มาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านศาสนา ภาษาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ได้แก่ พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์อื่นๆ ที่เป็นภาษาบาลีอักษรไทย พระไตรปิฎกภาษาไทย และหนังสือพุทธรรม ซึ่งจัดทำโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล