คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้โรคเขตร้อน (Discovery Museum Tropical Diseases) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อน โดยใช้เทคโนโลยี 4 มิติ ได้แก่ แสง สี เสียง และสัมผัส ในการจัดแสดง     

พิพิธภัณฑ์ยุง

พิพิธภัณฑ์ยุง คลังตัวอย่างแมลงและสัตว์ขาข้อ ของภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งความรู้ที่ได้รวบรวมตัวอย่างแมลงต่างๆ โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของตู้แสดงความรู้ทางด้านวิชาการของยุง แมลง สัตว์ขาข้อที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และส่วนของห้องเก็บรวบรวมตัวอย่างยุง แมลง และสัตว์ขาข้อ     

พิพิธภัณฑ์หอย

พิพิธภัณฑ์หอย เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างหอยน้ำจืดและหอยน้ำกร่อยจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงตัวอย่างหอยจากประเทศเพื่อนบ้าน จัดทำโดยภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล     


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → หนังสือและตำราวิชาการ

Books

ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือและตำราที่เขียนโดยคณาจารย์ของทางคณะฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของหนังสือ เช่น ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ เป็นต้น และสารบัญ     

Book International

ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือและตำราฉบับภาษาอังกฤษที่เป็นผลงานของทางคณะฯ โดยเผยแพร่เฉพาะข้อมูลทั่วไปของหนังสือ เช่น ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ สถานที่พิมพ์ จำนวนหน้า เป็นต้น     


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → วารสารวิชาการ

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health

The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health  เป็นวารสารที่รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อนในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 6 ฉบับ     

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา

วารสารอายุรศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา (The Journal of Tropical Medicine and Parasitology) เป็นวารสารที่รวบรวมและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านเวชศาสตร์เขตร้อนและปาราสิตวิทยา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับปี ค.ศ. 2009-2013     


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → คลังความรู้สู่ประชาชน

TropMed Knowledge

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อน ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ประจำภาควิชาของทางคณะฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาการ การป้องกัน และการรักษาแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป รวมถึงบทความในนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ต่างๆ     

เขตร้อนต้อนรับอาเซียน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ “เขตร้อนต้อนรับอาเซียน” เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น ประวัติความเป็นมา ข้อมูลรายประเทศ เครือข่ายเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น     

Download Media

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเขตร้อน โรคติดเชื้อ โรคระบาด โดยจัดทำเป็นแผ่นพับ โปสเตอร์ คลิปวิดีโอ Youtube เป็นต้น    


คณะเวชศาสตร์เขตร้อน → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 - 2016     

ผลงานวิจัย BIOPHICS

Center of Excellence for Biomedical and Public Health Informatics (BIOPHICS) ดำเนินงานภายใต้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยแบ่งตามกลุ่มหัวข้อวิจัย เช่น HIV/AIDS, Malaria & Drug, Monitoring Hepatitis เป็นต้น     

ผลงานวิจัย MVRU

Mahidol Vivax Research Unit (MVRU) ดำเนินงานภายใต้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 - 2015     

ผลงานวิจัย CEAR

Center of Excellence for Antibody Research (CEAR) ดำเนินงานภายใต้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมและบทคัดย่อผลงานวิจัยของศูนย์ฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 - 2016     

ผลงานวิจัย GEM

Genomics and Evolutionary Medicine (GEM) ดำเนินงานภายใต้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมและบทคัดย่อผลงานวิจัยของหน่วยงาน ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 - 2016