คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → คลังความรู้สู่ประชาชน

รายการพบหมอศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่คลิปวิดีโอรายการพบหมอศิริราช เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโรคต่างๆ แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป โดยเป็นคลิปวิดีโอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2559      

แผ่นพับสุขภาพออนไลน์

แผ่นพับสุขภาพออนไลน์สำหรับประชาชน จัดทำและเผยแพร่โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย สุขอนามัย การใช้ยา โรคทางผิวหนัง เป็นต้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับดังกล่าวได้     

Siriraj E-Public Library

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำฐานข้อมูลบทความสุขภาพ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้สามารถสืบค้นบทความดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น จิตเวช ทันตกรรม มะเร็ง โรคติดเชื้อ อาหาร ยา และสารเคมี เป็นต้น ซึ่งบทความเขียนโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ     


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → วารสารวิชาการ

สารศิริราช

Siriraj Medical Journal หรือสารศิริราช เป็นวารสารภาษาอังกฤษที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 6 ฉบับ     click2

เวชบันทึกศิริราช

เวชบันทึกศิริราช เป็นวารสารภาษาไทยที่รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยทางการแพทย์ และการสาธารณสุขในวงกว้าง เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ การแพทย์แผนปัจจุบัน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 4 ฉบับ      click2


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของศิริราชตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงด้วยวัตถุทรงคุณค่าหาดูได้ยาก ร่วมกับการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ ศิริสารประพาส ศิริราชขัตติยพิมาน สถานพิมุขมงคลเขต โบราณราชศัตรา คมนาคมบรรหาร ศิริราชบุราณปวัตติ์ สยามรัฐเวชศาสตร์ นิวาสศิรินาเวศ และฐานป้อมพระราชวังหลัง     

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช เป็นการจัดแสดงเรื่องราวและพัฒนาการทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ 6 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์กายวิภาค-คองดอน และพิพิธภัณฑ์สัมผัส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ    

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา และบุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → ฐานข้อมูลภาพ

Siriraj Memory

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Siriraj Memory ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิริราช โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับศิริราช ตึกในโรงพยาบาลศิริราช บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศิริราช เป็นต้น      click2

200 Years Medical Thailand: Posters Collection

200 Years Medical Thailand: Posters Collection เป็นฐานข้อมูลจัดเก็บภาพโปสเตอร์ จำนวน 400 ภาพ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติทางการแพทย์ของประเทศไทย และประวัติของโรงพยาบาลศิริราช      


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของคณะฯ  ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 - 2016      click2

การประชุมวิชาการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน     

ผลงานวิจัยศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรศูนย์ฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน