คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → พิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ สถานที่ เอกสาร วัตถุพิพิธภัณฑ์ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ     


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → คลังความรู้สู่ประชาชน

เอกสารข้อมูลเพื่อสุขภาพ

งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำแผ่นพับให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น กระดูกและข้อ จิตวิทยา/การเรียนรู้/สมอง เด็ก ตา ผิวหนัง ฟัน สูติ-นรีเวช เป็นต้น และได้เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้     

นิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ @Rama

นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama นิตยสารราย 2 เดือน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพที่ดี ถูกต้อง และน่าเชื่อถือจากบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ และได้ทำการเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2555 - 2559     

บทความวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบทความวิชาการที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพ เขียนโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ ซึ่งบทความดังกล่าวได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในคอลัมน์ “ศุกร์สุขภาพ”     

เรื่องน่ารู้

“รามาธิบดีเพื่อผู้ป่วยและสุขภาพ” โดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่บทความให้ความรู้ทางด้านสุขภาพในประเด็นที่หลากหลายให้แก่ผู้ที่สนใจ เช่น โรคต่างๆ การป้องกัน การรักษา วิธีการปฏิบัติ เป็นต้น     

Rama Channel

สถานี “รามาแชนแนล” ดำเนินการโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ทรู วิชั่นส์ และ ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ เพื่อการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีผ่านสื่อโทรทัศน์ 24 ชั่วโมง     


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → สื่อการเรียนการสอน

E-Learning

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ E-Learning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ และการศึกษาหลังปริญญา      click4


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของคณะฯ ที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารในระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 2557      click4


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → ศูนย์พิษวิทยา

ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี

ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษนานาชนิด ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบำบัดเบื้องต้น การป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกาย และทำการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่ บทความ วิดีโอ หนังสือ จุลสาร เป็นต้น     


คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี → วารสารวิชาการ

รามาธิบดีพยาบาลสาร

รามาธิบดีพยาบาลสาร เป็นวารสารภาษาไทยที่เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านการพยาบาล มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 3 เล่ม จัดทำโดยโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ทำการรวบรวม เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ โดยเป็นวารสารตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2538 - 2559      click4

รามาธิบดีเวชสาร

Ramathibodi Medical Journal หรือรามาธิบดีเวชสาร เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความวิจัยทางด้านการแพทย์ ด้านเวชศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีกำหนดตีพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 4 ฉบับ จัดทำโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล