วิทยาลัยนานาชาติ → สื่อการเรียนการสอน

MUIC e-Learning

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ e-learning เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยแบ่งรายวิชาต่างๆ ตามภาควิชา ได้แก่ Business Administration, Fine and Applied Arts, Humanities and Language, Science, Social Science และ Tourism and Hospitality Management      


วิทยาลัยนานาชาติ → คลังความรู้สู่ประชาชน

Article on Business Issue

Article on Business Issue เป็นการรวบรวมบทความจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ในคอลัมน์ “ธุรกิจ สุจิปุลิ” ซึ่งเป็นบทความให้ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ประจำภาควิชา Business Administration วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล   


วิทยาลัยนานาชาติ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 - 2016