วิทยาลัยราชสุดา → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร และผลงานวิจัยของนักศึกษา     


วิทยาลัยราชสุดา → สื่อการเรียนการสอน

RS Online

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการรวบรวมรายวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหูหนวกศึกษา และระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ     


วิทยาลัยราชสุดา → วารสารวิชาการ

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านคนพิการและความพิการ โดยจัดทำปีละ 1 ฉบับ และทางวิทยาลัยฯ ได้รวบรวมและเผยแพร่วารสารดังกล่าวให้แก่ผู้ที่สนใจ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 14