วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความที่เขียนโดยอาจารย์ของคณะฯ เป็นบทความให้ความรู้ด้านการออกกำลังกายและการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป     


วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสาร และการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จนถึงปัจจุบัน