วิทยาลัยศาสนศึกษา → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความวิชาการ

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอบทความให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น บทความวิชาการต่างๆ แม่ในทรรศนะของพุทธศาสนา เป็นต้น     

นานาสาระเกี่ยวกับศาสนา

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่บทความให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ เช่น พุทธศาสนานิกายต่างๆ ศาสนาซิกข์ ศาสนาฮินดู เป็นต้น       


วิทยาลัยศาสนศึกษา → วารสารวิชาการ

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม

วารสารศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นปีละ 2 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการ โดยวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหัวข้อและผู้แต่งในวารสารแต่ละฉบับ ตั้งแต่ฉบับปี พ.ศ. 2550 - 2556      


วิทยาลัยศาสนศึกษา → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยวิทยาลัยศาสนศึกษา

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสาร และการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2559     


วิทยาลัยศาสนศึกษา → หนังสือและตำราวิชาการ

หนังสือและตำรา

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมข้อมูลหนังสือที่เป็นผลงานของวิทยาลัยฯ ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และจำนวนหน้า ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ