วิทยาเขตกาญจนบุรี → พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก

พิพิธภัณฑ์พืช “MUKA” ได้รวบรวมพรรณไม้ตัวอย่างเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย และได้จัดทำเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง นำมาจัดลำดับหมวดหมู่ตามหลักอนุกรมวิธานและเรียงเป็นระบบในตู้เก็บพรรณไม้แห้ง ตู้เก็บพรรณไม้ดอง และตู้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้อ้างอิงเพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งมีทั้งนักวิจัยภายนอกเข้ามาใช้ตัวอย่างและได้ร่วมมือกับนักวิจัยของพิพิธภัณฑ์ เพื่อทำการวิจัยพืชในท้องถิ่นและภูมิภาคตะวันตก     


วิทยาเขตกาญจนบุรี → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยของหน่วยงานที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอในงานประชุมวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2558