สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ → คลังความรู้สู่ประชาชน

การจัดการความรู้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ประกอบด้วย นวัตกรรมจากสถาบันฯ ข่าววิทยาศาสตร์ศึกษา และสาระน่ารู้     


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ → หนังสือและตำราวิชาการ

หนังสือและตำรา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์ของสถาบันฯ ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเผยแพร่เฉพาะบรรณานุกรม สารบัญ และบทที่ 1     


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ → สื่อการเรียนการสอน

E-Media

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายไปจนถึงระดับอุดมศึกษา     


สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ผ่านการตีมพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติของทางสถาบันฯ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 - 2557