สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

สารประชากร

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ในเดือนมกราคมของทุกปี ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ดัชนีทางประชากรของประเทศไทย     


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → คลังข้อมูลศัพท์ด้านประชากรและสังคม

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม โดยรวบรวมศัพท์วิชาการทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ พร้อมให้ความหมายไว้แล้วมากกว่า 1,200 คำ     


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → รายงานการประชุมวิชาการ

ประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือการประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม” ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่สถาบันฯ จัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2558      


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → ศูนย์และโครงการวิจัยด้านประชากรและสังคม

ศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทย (Population Reference Center of Thailand : PRCT) โดยจัดทำโครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครัว: ผลกระทบต่อสังคมไทยและทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อเป็นศูนย์ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเครือข่ายการวิจัยด้านประชากร สังคม และครอบครัว     

ศูนย์ศตวรรษิกชน

ศูนย์ศตวรรษิกชน จัดตั้งโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและศตวรรษิกชน หรือประชากรในประเทศไทยที่มีอายุร้อยปีขึ้นไป     

ศูนย์การย้ายถิ่นมหิดล

ศูนย์การย้ายถิ่นมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการย้ายถิ่น โดยดำเนินการร่วมกับเครือข่ายองค์การทั้งภายในและภายนอก      

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเชิงนวัตกรรมแห่งเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์ข้อมูล และศึกษา วิจัย ฝึกอบรมนานาชาติในด้านการพัฒนาที่ครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประชากร สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย     

โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม

โครงการสุขภาพจิตประชากรและสังคม โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตและความสุขของคนไทยในระดับชาติและเชิงพื้นที่ ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ดังกล่าวในรูปแบบหนังสือ วารสาร และบทความ     

โครงการรายงานสุขภาพคนไทย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินงานโครงการรายงานสุขภาพคนไทย โดยนำเสนอข้อมูล สถานกาณ์ และประเด็นสำคัญด้านสุขภาพ ซึ่งจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบรายงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ดัชนี สถานการณ์สำคัญในรอบปี และเรื่องประจำฉบับ     


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → หนังสือและรายงานการวิจัย

หนังสือและรายงานวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือและรายงานวิจัยที่เป็นผลงานของทางสถาบันฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 – 2559 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มหรือสั่งซื้อได้     


สถาบันวิจัยประชากรและสังคม → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมงานวิจัยของทางคณะฯ ที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารระดับชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2559 และระดับนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 - 2016