สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

เรือนไทยมหิดล

เรือนไทยมหิดล หรือเรียกอีกชื่อว่า อาคารระเบียบ คุณะเกษม เป็นสถานที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการ จัดพิธีกรรมทางศาสนา และจัดแสดงศิลปวัฒธรรม โดยเปิดบุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้    

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)

ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร) เป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมและเผยแพร่ผลงานการบันทึกเสียงข้อมูลเพลงไทยของอาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของสถาบันฯ ได้แก่ โครงการวิจัย บทความตีพิมพ์วารสาร และบทความที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ