สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว → โครงการด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ความรู้เพื่อชีวิต

ความรู้เพื่อชีวิต  (Facts for Life) เป็นคู่มือสากลที่รวบรวมสาระความรู้และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้ปกครองและชุมชน สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีปฏิบัติ เพื่อช่วยส่งเสริม ให้โอกาสเด็กได้เติบโตและพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ     


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว → คลังความรู้สู่ประชาชน

ความรู้พื้นฐานด้านพัฒนาการเด็ก

คลินิกพัฒนาการเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่บทความให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านพัฒนาการของเด็ก ทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ หรือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า     

เด็ก เยาวชน และครอบครัว

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำกฤตภาคข่าว โดยรวบรวมหัวข้อข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่เป็นการสัมภาษณ์อาจารย์ของสถาบันฯ หรือการดำเนินงานของสถาบันฯ ในด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว      

หนังสือและเอกสาร

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมหนังสือและเอกสารประกอบการอบรมหรือการประชุมของสถาบันฯ ในประเด็นเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ     


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 - 2558