สถาบันโภชนาการ → ฐานข้อมูลด้านโภชนาการ

Thai Food Composition Database

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ Thai Food Composition Database 2015 ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางโภชนาการของอาหารไทย เช่น ชนิดและปริมาณสารอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น      

Thai School Lunch

ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ     


สถาบันโภชนาการ → พิพิธภัณฑ์ภาพ

พิพิธภัณฑ์ภาพโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ภาพโภชนาการ ประกอบด้วย พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่มีต่อสถาบันฯ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาโภชนาการของประเทศไทยในอดีต และโครงการเผยแพร่อนุรักษ์อาหารไทยพื้นบ้าน     


สถาบันโภชนาการ → สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

eBooks

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการมาเผยแพร่แบบฉบับเต็มให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยจัดทำในรูปแบบ e-book     

แผ่นพับ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่เอกสารและแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้แก่ผู้ที่สนใจ     

หนังสือแจก

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่หนังสือและคู่มือที่ให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยเผยแพร่แบบฉบับเต็ม     


สถาบันโภชนาการ → เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเอกสารประกอบการบรรยายในงานต่างๆ เช่น งานประชุมวิชาการ โครงการอบรม เป็นต้น มาเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้ที่สนใจ     


สถาบันโภชนาการ → คลังข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ

eTraining@INMU

eTraining@INMU เป็นบทเรียนที่สังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดทำให้อยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ ซึ่งนำเสนอโดยอาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันฯ     

โภชนาการออนไลน์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรายการ โภชนาการออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์ของสถาบันฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ และนำมาเผยแพร่ในรูปแบบคลิปเสียง     

โภชนาการน่ารู้

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรายการ โภชนาการน่ารู้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ในแต่ละประเด็นนั้น เป็นอาจารย์ของสถาบันฯ และนำข้อมูลดังกล่าวมาเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอ     


สถาบันโภชนาการ → คลังความรู้สู่ประชาชน

บทความด้านอาหารและโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบทความด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นบทความที่เขียนหรือแปลโดยอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ     


สถาบันโภชนาการ → คลังข้อมูลผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยสถาบันโภชนาการ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รวบรวมบรรณานุกรมผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์วารสารและการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเป็นผลงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 - 2017