หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุทางดนตรี ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาให้บริการข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิทัล เช่น เพลงไทยเดิม หนังสือเสียงเดซี่ และเอกสารที่เกี่ยวกับวิชาการดนตรีไทย เป็นต้น     


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล

คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการสืบค้นข้อมูล เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ เอกสารลายลักษณ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เอกสารประเภทแผนที่ แผนผัง และเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบบรรณานุกรม และสาระสำคัญของเนื้อหาเอกสาร ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล      


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล

e-thesis

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการการสืบค้นวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเผยแพร่ในรูปแบบบทคัดย่อและฉบับเต็ม ซึ่งสามารถใช้บริการได้ทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     

Mahidol IR

งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกได้สามารถสืบค้นผลงานฉบับเต็มได้     


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล → คลังข้อมูลจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยลัยมหิดล ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ได้แก่ บริการสืบค้นเอกสารส่วนบุคคล สาระอันเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังได้นำผลงานนิทรรศการที่จัดแสดงขึ้นมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศออนไลน์