เกี่ยวกับเราคณะกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

        คณะกรรมการสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการภายในหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

        ผู้สนใจสินค้าสวัสดิการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเลือกซื้อ/เลือกชมสินค้าต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ที่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล