ตลับนามบัตร
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลวดลายฝีพระหัตถ์พระมหาชนก

วัสดุ
เป็นโลหะขนาด WxH :

สี