ระเบียบการยืมทรัพยากร

ระเบียบการยืมทรัพยากร

ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือที่ยืมออกได้ ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดแต่ละแห่ง โดยมีจำนวนเล่มและระยะเวลาการยืม ตามระเบียบการยืมของห้องสมุด ทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสืออ้างอิง วารสารและหนังสือพิมพ์ใช้ได้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น ผู้ยืมหนังสือจะต้องใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดที่ไม่หมดอายุ

การสมัครสมาชิก

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดที่สังกัด แบบฟอร์มสมัครสมาชิกห้องสมุด

จำนวนและระยะเวลาการยืม

ประเภทสมาชิกจำนวนระยะเวลา (วัน)ค่าปรับเกินกำหนด (บาท:วัน)
หนังสือทั่วไปหนังสือสำรองวิทยานิพนธ์หนังสือทั่วไปหนังสือสำรอง/
วิทยานิพนธ์
อาจารย์20201 – 7*1 – 20*530
บุคลากรประจำ
แพทย์ประจำบ้าน1515
นักศึกษาบัณฑิต
นักศึกษาปริญญาตรี1010
บุคลากรชั่วคราว1010
สมาชิกสมทบประเภทที่ 1515
   * ขึ้นกับห้องสมุดแต่ละแห่ง
ค่าปรับห้องสมุด

 • ผู้ยืมควรจะคืนหนังสือตามกำหนดเวลา
 • เมื่อส่งคืนหนังสือล่าช้าเกินกำหนด ผู้ยืมจะต้องชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด และจะไม่สามารถยืมหนังสือได้ ถ้ามีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 100 บาท ค่าปรับจะแตกต่างกันไปขึ้นกับประเภทหนังสือและระยะเวลาการยืม
 • กรณีทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด ผู้ใช้จะต้องแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนทันที และจะต้องซื้อหนังสือมาชดใช้ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการ 200 บาท หรือชำระค่าปรับเพื่อซ่อมแซมหนังสือชำรุด
วิธีหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับ

 • คืนหนังสือตามวันกำหนดส่ง
 • ต่ออายุการยืมตามหรือก่อนวันกำหนดส่ง ผู้ใช้สามารถต่ออายุการยืมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือต่ออายุการยืมด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ https://library.mahidol.ac.th/patroninfo
 • กรณียืมผ่านเครื่องยืมอัตโนมัติ ควรเก็บใบแจ้งวันกำหนดไว้ให้ดี
 • ตรวจสอบรายละเอียดการยืมคืนของตนเองเป็นประจำเพื่อดูวันกำหนดส่ง
 • ห้ามใช้บัตรสมาชิกห้องสมุดยืมหนังสือแทนกัน มิฉะนั้นเจ้าของบัตรจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่เกิดขึ้น
 • เมื่อบัตรสมาชิกห้องสมุดหายจะต้องแจ้งห้องสมุดทันที
คู่มือการยืม ต่ออายุการยืมและ การจอง ด้วยตนเองทางออนไลน์
วิธีการยืมด้วยตนเองทางเครื่องยืมอัตโนมัติ

 • นำหนังสือมายืมที่เครื่องยืมอัตโนมัติและปฏิบัติตามขั้นตอนการยืม
 • ผู้ยืมจะต้องใช้บัตรสมาชิกที่ไม่หมดอายุ
 • เมื่อพบปัญหาในการยืมหรือหน้าจอของเครื่องยืมแสดงข้อความที่ทำให้ไม่สามารถยืมต่อได้ กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืมคืน
 • เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืม ผู้ยืมจะได้รับใบแจ้งวันกำหนดส่งหนังสือทุกครั้ง
การต่ออายุการยืม

ผู้ยืมสามารถต่ออายุการยืมด้วยวิธีต่าง ๆ

 • ต่ออายุการยืมด้วยตนเองทางออนไลน์ทาง https://library.mahidol.ac.th/patroninfo
 • ต่ออายุการยืมทางเครื่องยืมอัตโนมัติ
 • โทรศัพท์ติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดเจ้าของหนังสือ
 • นำหนังสือมายืมต่อด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน
การส่งคำขอจองหนังสือ

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุด ทางออนไลน์และส่งคำขอจองสำหรับ :

 • หนังสือเล่มที่มีผู้ใช้อื่นยืมออก
 • หนังสือของห้องสมุดอื่นต่างวิทยาเขต
บริการยืมระหว่างห้องสมุดมหิดล

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดมหิดล เป็นบริการสำหรับสมาชิกของห้องสมุด ทุกคณะ/สถาบัน ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอยืมหนังสือต่างห้องสมุด ส่งคำขอยืม

บริการขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

บริการดังกล่าวเป็นบริการ (เวลาทำการ) สำหรับสมาชิกห้องสมุด ห้องสมุดที่ให้บริการจะส่งเอกสารที่มีผู้ขอให้ห้องสมุดที่ขอ โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งคำขอเอกสาร

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

ห้องสมุดจะออกแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ สมาชิกห้องสมุดจะต้องใช้บัตรที่ไม่หมดอายุ นอกจากนั้นห้องสมุดยังให้บริการขอสำเนาเอกสารจากห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรุณาติดต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่บริการระหว่างห้องสมุดเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann