ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

กิจกรรมบรรยาย การสร้างสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

กิจกรรมบรรยาย การสร้างสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน” จัดโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก รศ.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืนและมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ก่อนที่จะเป็นการเสวนาแนวทางในการสร้างสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน ระหว่าง รศ.สยาม อรุณศรีมรกต และ คุณไพรัตน์ แดงเอม หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ บริเวณโถงกลางชั้น 3 หน้าห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann