Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Month: August 2017

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดการบรรยายในหัวข้อ “Mahidol Library Research Support Services for Tropical Medicine Researchers”

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผศ.ภูมิ อดิศักดิ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Mahidol Library Research Support Services for Tropical Medicine Researchers” …อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ” ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ” …อ่านต่อ

รองผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณพรจิตต์ หมีงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงความยินดีใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี …อ่านต่อ

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 29 กันยายน ณ หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สมัครเป็นสมาชิกกับห้องสมุด พร้อมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ …อ่านต่อ

อบรมการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Simple Guide to Write a Journal Article (SAGE)”

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “Simple Guide to Write a Journal Article (SAGE)” โดย Rosalia da Garcia วิทยากรจากบริษัท SAGE Publications …อ่านต่อ

คณะนักศึกษาจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เยี่ยมชมหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. คุณกัญจนพร ทับทิมเทศ หัวหน้าหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หน่วยรับบริจาค หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัด กิจกรรมหนังสือเปลี่ยนมือ บริเวณทางเดินข้างคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นการส่งต่อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ได้รับบริจาคของห้องสมุดให้กับผู้ใช้บริการทุกระดับ …อ่านต่อ

โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชนศาลายา ปี 8

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม“เล่านิทาน อ่านสนุก” ภายใต้ โครงการรักการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ชุมชนศาลายา ปีที่ 8 โดยปีนี้มีการจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 …อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “EBSCO eBooks Academic Collection” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ “EBSCO eBooks Academic Collection” ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมกับ สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind”

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ …อ่านต่อ

การทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ประจำปี 2560 ในช่วงเช้า ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจพิเศษ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรจากศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม …อ่านต่อ

การประกวดโครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิด การประกวดโครงการเชิงกลยุทธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ที่สนับสนุนให้บุคลากรจัดทำ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน 21 กลยุทธ์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ เพื่อขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ AUNILO Training for the Trainers Workshop

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการ AUNILO Training for the Trainers Workshop ในหัวข้อ “Creating a MOOC for Library Instruction using edX Platform” ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในบริบทของภาคการศึกษา …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม AUNILO Meeting ครั้งที่ 13

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) Meeting ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ASEAN Digital Economy : Challenges and Opportunities for Academic Libraries” ซึ่งเป็นการประชุมของห้องสมุดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน …อ่านต่อ

คณะบุคลากรจากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ …อ่านต่อ

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 31 ปี

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 31 ปี ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 7.00 น. คณะผู้บริหารนำโดย ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ ถวายเครื่องสักการะและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเวลา 10.00 น. ได้มีการจัดพิธีสงฆ์ …อ่านต่อ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann