Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

Month: November 2019

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ เข้าศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหสัดสงขลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ ร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง “บทบาทพิพิธภัณฑ์ ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรจากฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมการประชุมเสวนา “การจัดทำและนำเสนอคลังข้อมูลดิจิทัลออนไลน์”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 (Mahidol Quality Fair 2019) …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ พร้อมด้วยบุคคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม…อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษ เทคนิคการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ Senayan Library Management System (SLiMS)

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562  ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เทคนิคการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ Senayan Library Management System (SLiMS) …อ่านต่อ

การอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโปรแกรม Turnitin สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต…อ่านต่อ

อบรมเรื่อง “การนำเข้าผลงานไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)”

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง “การนำเข้าผลงานไว้ในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR)”…อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย นางสาวณัฐกัลย์ อภิลักษณ์เสถียร หัวหน้างานบริหารจดหมายเหตุ นางสาวปัญจวัลย์ ชาวดง นักจดหมายเหตุ …อ่านต่อ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 คน ชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก …อ่านต่อ

การอบรมโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโปรแกรม EndNote สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต…อ่านต่อ

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศน์ MU Guide รุ่นที่ 9

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ MU guide รุ่นที่ 9…อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร …อ่านต่อ

การบรรยายเชิงวิชาการหลักสูตร Basic knowledge about Research Data Management

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการบรรยายวิชาการในหลักสูตร Basic knowledge about Research Data Management ภายใต้โครงการ Mahidol Library Professional Development 2020 …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ และสถาบันเด็กฯ ร่วมประชุมหาแนวทางจัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เยี่ยมชมและร่วมประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว …อ่านต่อ

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรม Mahidol Library Open House ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 …อ่านต่อ

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann