Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century”

Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 หัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century”

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00  – 12.00 น. หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมเสวนา Mahidol Library Research Forum ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า Smart University for the 21st Century” ณ ห้อง Mahidol-SCB investment center ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ โดยมีคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (Workshop on UniNet Network and computer Application : 39th WUNCA) ในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้นำการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))

2) นายวนาพล  แช่มสุขี  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

3) นายปิยวัฒน์ ชวนวารี  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

4) นายศกล มงคลเนตร์  (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

5) นางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน  (นักเอกสารสนเทศ)

6) นายธนภัทร ลีพุฒิธรากุล  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ))

7) นายณรงค์ศักดิ์ พัฒนชู  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ))

8) นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

9) นางสาวปัทมาภรณ์ แสงสว่าง  (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

10) นางสาวพิมพิไร  สุพัตร  (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)

11) นายสุรศักดิ์ บุตรศรี  (บรรณารักษ์)

12) นางสาวธัญญาดา ดวงมณี  (บรรณารักษ์)

13) นางสาวโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี  (บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ))

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann