ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการฯ

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย” เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนบทความและงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จาก iGroup (Asia Pacific) Limited เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann