Access to Mahidol University E-databases requires login with MU account via https://ejournal.mahidol.ac.th

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการฯ

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติเริ่มต้นการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และการเลือกวารสารนานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย” เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเขียนบทความและงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จาก iGroup (Asia Pacific) Limited เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : ธวัชชัย สิงห์ตาก้อง

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann