ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

Shape Your World with EN Library

Shape Your World with EN Library

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Shape Your World with EN Library พร้อมด้วย คุณศศินาฎ ศรีคง บรรณารักษ์ (ผู้ชำนาญการ) หัวหน้าห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมกับชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการจัดนิทรรศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดแสดงหนังสือที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น G คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ข่าว : ศศินาฎ ศรีคง
ขอขอบคุณภาพจาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann