หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 และให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 13/2562 (Council Visit)

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 และให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมส่วนงาน ครั้งที่ 13/2562 (Council Visit)

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 “กรีนปาร์ตี้ happy festival 2020” โดยในช่วงเช้า เวลา 7.00 - 8.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ซึ่งนำวัสดุเหลือใช้ในสำนักงานมาประดิษฐ์ชุดใส่บาตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดปุรณาวาส จำนวน 9 รูป ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ต่อมา เวลา 11.00 - 13.00 น. ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “กรีนปาร์ตี้ happy festival 2020” พร้อมกล่าวอวยพรบุคลากรเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 14.00 น. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (Council Visit) ครั้งที่ 13/2562 ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563 – 2564 และรับฟังถึงผลสำเร็จของการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งการพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ฯ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเยี่ยมส่วนงาน (Council Visit) ในครั้งนี้ โดยหอสมุดและคลังความรู้ฯ มีผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

 1. บริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการบอกรับฐานข้อมูลหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด
 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี 2559 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G Green สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ประจำปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3. เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทย ในการจัดประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUNILO Meeting) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยผู้บริหารห้องสมุดมหาวืทยาลัยด่าง ๆ จำนวน 30 แห่ง จาก 10 ประเทศ กำหนดหัวข้อการประชุมเรื่อง ASEAN Digital Economy: Challenges and Opportunities for Academic Libraries และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creating a MOOC for Library Instruction using edX Platform เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 และการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐดิจิทัลในบริบทของภาคการศึกษา
 4. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ความเป็น Mahidol Intelligent Library โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 200 ล้านบาท ตามโครงการความร่วมมือ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) ประจำปี พ.ศ. 2561-2565
 5. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และขยายเวลาเปิดบริการหอสมุดกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงก่อนสอบปลายภาค ตามคำเรียกร้องของนักศึกษา
 6. ส่งเสริมความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่มีต่อประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดโครงการอบรมนักศึกษาปริญญาตรีจากคณะต่าง ๆ ให้เป็นยุวมัคคุเทศก์ (MU Guide) ทำหน้าที่รับรองอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชมหอพระราชประวัติ และหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน

เป้าหมายและแผนดำเนินการปีงบประมาณ 2563-2564

 1. Reskill-Upskill บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการศึกษา ให้มีสมรรถนะและทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skill) ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้สามารถรองรับกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
 2. พัฒนาระบบบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด ทั้งทางด้านสนับสนุนการวิจัย (Research Support Service) และสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ (Learning Support Service) ให้ทัดเทียมกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก
 3. พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) คลังสารสนเทศสถาบัน (Institutional Repositories) คลังข้อมูลจดหมายเหตุ (Digital Archives) ให้ได้มาตรฐานสากลตามหลักการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ที่ดี ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และมีความยั่งยืนในการเก็บรักษาข้อมูลระยะยาวตามหลักการของ Data Curation
 4. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ภายในปี 2563
 5. ขยายงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กร

ข่าว : อาทิตยา ทรัพย์สิน
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann