ALERT : 

19/3/2020 – Coronavirus Library Updates: The Central Library and Affiliated Libraries are closed since 18th March 2020 until further notice. Please be following the news and other announcements regularly. Read the full guidance.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00 น. งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CINAHL” ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยวิทยากร คุณกัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Regional Sales manager (Thailand and Indo China) ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสืบค้นและใช้ฐานข้อมูล CINAHL ในเครือบริษัท EBSCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : ศรัณย์ ธรรมทักษิณ
ภาพ : มนตรี เล้าหะชัย

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann