การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะในส่วนของการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มาใช้ในการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้


ข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


แผนดำเนินงาน


การปฏิบัติงาน


การให้บริการ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


ข้อมูล หน่วยแผน ประกันคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562